EN FELLES ARBEIDSPLAN FOR EN BEDRE FREMTID
FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Dette er noe vi også ønsker, og bidrar derfor med alt vi kan for en bedre fremtid – også for fiskenæringen.

Sikre bærekraftige mønstre for produksjon og forbruk
Overforbruk - Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For eksempel går en tredjedel av maten som blir produsert bort, uten å bli spist. Bærekraftig livsstil - For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil. Det innebærer å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda.
Les mer
Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
Uten havet fungerer ikke jorda - Livet på jorda er avhengig av havet. Temperaturen, kjemien, strømningene og livet i havet er det som driver de globale systemene som gjør det mulig for menneskene å leve på jorda. Over halvpartene av oksygenet vi puster inn kommer fra havet. Til tross for viktigheten av havet fortsetter menneskene på jorda å ødelegge det, som medfører at det ikke lenger kan beskytte jorda som det skal. Vi må bli bedre - Ettersom milliarder av mennesker og dyr er avhengig av havet må det gjøres mye mer for å beskytte havet. Bærekraftig måte å bruke havene på i fremtiden må innebære å stanse overfiske, hindre forsøpling og forgifting, og der dyrelivet og korallrevene ikke blir utryddingstruet.Vi må bli bedre - Ettersom milliarder av mennesker og dyr er avhengig av havet må det gjøres mye mer for å beskytte havet. Bærekraftig måte å bruke havene på i fremtiden må innebære å stanse overfiske, hindre forsøpling og forgifting, og der dyrelivet og korallrevene ikke blir utryddingstruet.
Les mer
Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
Det har vært store fremskritt når det kommer til forbedring av menneskers helse verden over. Mødre- og barnedødelighet har blitt redusert og levealderen stiger i hele verden. Til tross for denne fremgangen har den gode utviklingen stagnert rundt utryddelse av sykdommer som malaria og tuberkulose.
Les mer
Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
Situasjonen i dag. Det finnes nok ferskvann på planeten, men dårlig økonomi og manglende infrastruktur står ofte i veien for tilgang til alle. I tillegg fører befolkningsveksten og klimaendringer til at vannmangelen øker mange steder. I 2017 hadde 71 prosent av verdens befolkning tilgang til trygge vannkilder. Det er gjort store framskritt i arbeidet med å sikre tilgang til toaletter for alle. Utviklingen har imidlertid gått for sakte, og en av tre lever fremdeles uten ordentlige sanitære forhold. Hva må gjøres? Det er viktig at verden beskytter og restaurerer drikkevannskildene vi allerede har, slik at alle kan ha tilgang til rent drikkevann. Vi må også investere i nye vann- og sanitæranlegg i regionene der disse mangler. Millioner av mennesker dør hvert år av sykdommer de får fordi de ikke har tilgang til rent vann og toalett.
Les mer
Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem
I dag– Mengden klimagasser fortsetter å øke og klimaendringene skjer raskere enn antatt. Effektene av klimaendringene er synlige over hele verden. Den globale gjennomsnittstemperaturen har steget omtrent 1 °C siden den før-industriell tid, i tillegg fortsetter havnivået å stige. De fattigste rammes hardest. Land har levert nasjonale planer for reduksjon, men de er ikke omfattende nok. Hva må til? Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Det er viktig å begrense økningen av gjennomsnittstemperaturen til 1,5 °C dersom verden ønsker å slippe katastrofale konsekvenser i fremtiden. Vi må finne globale løsninger på en rekke områder. I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det satses mer på fornybar energi, nye industrielle systemer og endring i infrastruktur. I tillegg må vi investere i å verne, tilpasse oss og begrense skadeomfanget.
Les mer